Terms & Conditions EAO / Jowi reizen

1) General terms and conditions EAO

Where these conditions refer to motorcyclists, participant, trainee, driver or instructor means as well a masculine as a feminine person..

Participant/trainees: the person who is in possession of a valid motorbike driving license and registers for a ride/course/event / Rally/Raid/ Jowi reizen / EAO.

Instructor: an instructor appointed by EAO / Jowi reizen / professional motorcyclist / volunteer.

2) Legal liability

By registering for participation in a ride/course/event/Rally/Raid, the trainees/participants agree to these terms and conditions. By registering, the trainee/participant indicates that he/she has been sufficiently informed of the event in which he/she is participating. By registering, the course participant/participant renounces any recourse against EAO or one of its instructors/guides. For accidents before or after a course/ride/Raid/Rally, EAO rejects any responsibility or obligation with regard to any damage to persons or otherwise. The trainee/participant shall never hold the EAO or one of its instructors/professional motorcyclists/volunteer liable for any action or negligence on their part.

 3) Accuracy

EAO shall make every effort to the best of its knowledge and ability and offer its agreed services with all due care. In order to prevent and/or limit foreseeable risks and the related damage during the travel route, the participant shall ensure that all necessary information is made available to EAO on first request. The participant undertakes to be in possession of a valid driving license and insurance. He/she drives at his/her own risk and takes part in the event (course/ride/tour/Rally/Raid) with a decent motorbike that meets the legal requirements with regard to the equipping of two-wheel motor vehicles for the country in which the vehicle in question has been registered. The participant/trainee will strictly follow and observe reasonable instructions given by the tour leader before, during and after the itinerary.

4) Rights

EAO reserves the right to refuse or exclude participants on the basis of negative behavior in relation to other participants or organization, this without any possibility of reimbursement (see article 7).

5) Regulations

Every participant must follow the traffic regulations as well as respect the forest/green code, any prosecution due to violations of these regulations are at the expense of the trainee/participant and can never be recovered from EAO or instructors/guides.

6) Register material

The use of register material of any kind with the intention of copying routes/rides of EAO will result in immediate exclusion and will always be prosecuted.

It will be regarded as theft of company data.

7) Early Exit/Disclosure

If, for whatever reason, the participant cancels or aborts the trip/course/event, he cannot claim a partial or full refund of the travel sum. After registration you will receive a confirmation email, afterwards the details to pay, without cancelling your registration remains valid, see (article 13) Jowi reizen General terms and conditions

 8) Use of data and photographs

By participating in our activities, you indicate that you wish to be kept informed of the events and actions of EAO & support partners, the use of photos on the site and leaflet is also permitted.

Of course, we assume that everyone uses their common sense and that is why we use the

"GENTLEMEN'S CODE”

 1. Respect for nature. (www.codegroen.be)
 2. Respect for everyone's property (other participants, parks, fields....)
 3. Respect for other hobbies we encounter, horsemen, walkers, cyclists,.....
 4. Respect for other organizations

If you agree, we will be happy to welcome you on one of our trips.

 

Algemene Voorwaarden Jowi reizen

ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reis-arrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

 • 1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

 1. a) de reisbestemming(en), de route en
  de verblijfs-perioden, met de data en het
  aantal nachten;
 2. b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen, indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld.
 3. c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
 4. d) de verstrekte maaltijden
 5. e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
 6. f) ingeval zulks niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep
 7. g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
 8. h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;

 • 2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger
 • 3 De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
 2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

 • 1: 1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail,

een papieren document of een PDF.

       2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 • 2: De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenafhandeling;

8* informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online-geschillenbehandeling;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen:

 • 3: Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen;

2° vouchers en vervoerbewijzen;

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

 • 1: 1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
 1. a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te
  schrijven aan de toegenomen kostprijs van
        brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting

in havens en op vliegvelden, of

 1. c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 • 2: Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen, zonder opzeggingsvergoeding.
 • 3: Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
 • 4: In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

 1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
 2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.
 3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisover-eenkomst

 • 1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo
  snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het
        begin van de pakketreis via een duurzame
        gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een
        papieren document of een PDF, op de hoogte stelt
 2. de eventueel bijkomende externe kosten draagt
  die voortvloeien uit de overdracht
 • 2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

 • 1: De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.

 • 2: Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
 1. a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 2. b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 3. c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 4. d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 5. e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
 • 3: Wanneer de wijzigingen van de pakketreis-overeenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
 • 4: Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 • 1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 1. a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis
  bij reizen van meer dan zes dagen;
 2. b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis
  bij reizen van twee à zes dagen;
 3. c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 • 2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schade-vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 • 1: De reiziger kan te allen tijde de pakket-reisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 • 2: De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandig-heden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 • 3: De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzeg-vergoeding.

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

 • 1: De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
 • 2: Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 • 3: Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
 • 4: Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
 • 5: Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger. Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding
 • 6: Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
 • 7: De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
 • 8: De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
 • 9: De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

1° De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2° Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 • 1: De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
 • 2: De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
 • 3: De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 • 1: De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 • 2: Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.
 2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
 3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoenings-procedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillen-commissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.
 2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.
 3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of email met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1251 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
 4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).
 5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) fax: 02 277 91 00 / City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel / e-mail: [email protected]

 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN ORGANISATOR

 Artikel 1: Bevoegdheden

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en organisator.

Artikel 2: Prijzen

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreis-overeenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. De prijzen zijn berekend op basis van
 3. a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op boekingsdatum bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van (munt, bijv. de dollar) hoger is dan (munt ten overstaan van de euro)
 4. b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
 5. c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de tekoopaanbieding.
 6. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

Artikel 3: Betalingen

 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
 2. Voorschotten (50% met een minimum van € 100) en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
 3. Saldo’s dienen betaald te zijn 4 weken voor vertrekdatum.

Artikel 4: Formaliteiten

 1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 5: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Artikel 6: Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 7 : Fotomateriaal

Foto’s die genomen worden tijdens een Jowi reizen BVBA kunnen gebruikt worden in de communicatie van Jowi Reizen BVBA. Dit kunnen ook foto’s zijn

waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek aangetekend melden aan: Jowi Reizen BVBA.

Artikel 8: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
 2. De schadevergoeding bij verbreking door de reiziger werd door Jowi Reizen BV als volgt forfaitair vastgelegd:
  a/ tot 12 weken voor afreis: 50% van de reissom, met een minimum van € 250.
  b/ vanaf 12 weken tot 6 weken voor afreis: 75% van de reissom, met een minimum van € 1000.
  c/ vanaf 6 weken voor afreis: 100% van de reissom.
  d/ afwijkende bepalingen: in geval van voorafbetaling van andere diesten zoals bvb vliegtuigtickets, kunnen de annuleringskosten tot relatief ver vóór de afreis oplopen tot 100%. Dit bedrag moet verhoogd worden met de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende vergoeding en de adminstratiekosten in overeenstemming met het tijdstip van de annulering (zie a-c) Tot 4 weken voor de afreis: 50 % van de reissom met een minimum van 250 € per persoon; vanaf 4 weken voor vertrek of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 30 dagen voor vertrek: 15 € p.p. minder dan 30 dagen voor vertrek: 25 € p. p.
 4. In afwijking van artikel 8.1, 8.2, en onverminderd artikel 8bis, heeft de reiziger het recht de pakketreisovereenkomst vóór het begin van de reis te beëindigen zonder betaling van een opzeggingsvergoeding, indien uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden die zich op of in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van bestemming voordoen, een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de pakketreis of op het vervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming.

In geval van annulering van de overeenkomst voor een pakketreis op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op volledige terugbetaling van de voor de pakketreis betaalde bedragen, maar niet op een aanvullende vergoeding.

De organisator betaalt in voorkomend geval alle door of namens de reiziger gedane betalingen binnen 14 dagen terug, verminderd met eventuele annuleringskosten.

 Artikel 8bis. Beëindiging van het

contract voor een pakketreis door de reiziger in het kader van de gezondheidscrisis van Covid-19

 8bis.1.

Het begrip "uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden" zoals gebruikt in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden, dat de reiziger de mogelijkheid biedt om de overeenkomst voor een pakketreis zonder vergoeding te beëindigen, wordt volgens de EU-richtlijn 2015/2302 gedefinieerd als "een situatie die buiten de macht ligt van de partij die zich op deze situatie beroept en waarvan de gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren genomen".

8bis.2.

In het kader van de gezondheidscrisis in verband met Covid-19 heeft de FOD Buitenlandse Zaken op zijn website www.diplomatie.belgium.be "kleurgecodeerde" lijsten opgesteld om reizigers te informeren over de gezondheidssituatie in andere landen. Deze lijsten worden wekelijks door de FOD Buitenlandse Zaken aangepast en/of gewijzigd.

De FOD Buitenlandse Zaken informeert de reizigers ook over de te nemen voorzorgsmaatregelen bij vertrek uit en terugkeer naar bepaalde landen.

Reizen binnen en buiten het Schengengebied is als volgt:
- toegestaan in landen in de groene zone zonder voorwaarden;
- toegestaan in landen in de oranje zone onder voorwaarden of met verhoogde waakzaamheid;
- toegelaten maar strikt ontmoedigd in de landen van de rode zone, de door de FOD Buitenlandse Zaken opgelegde voorzorgsmaatregelen bij terugkeer zijnde van toepassing (quarantaine, testen).

8bis.3.

De reiziger verbindt zich ertoe om kennis te nemen van de bijgewerkte lijsten van de FOD Buitenlandse Zaken en van de opgelegde voorzorgsmaatregelen alvorens zijn reis te boeken.

De organisator vestigt de aandacht van de reiziger op deze lijsten op het ogenblik van de reservering en informeert hem/haar ook over:

- de risico's verbonden aan een eventuele wijziging van de kleurcode van het land van bestemming of van de voorzorgsmaatregelen voor het vertrek, en de gevolgen van een dergelijke wijziging voor de eventuele annulering van het contract voor een pakketreis door de reiziger;
- eventuele in het land van bestemming in acht te nemen voorzorgsmaatregelen;
- de voorzorgsmaatregelen die bij terugkeer van een reis in de oranje of rode zone in acht moeten worden genomen;
- een optionele en/of verplichte annulerings-/repatriëringsverzekering.

De reiziger zal hierover een verklaring ondertekenen.

8bis.4.

In ieder geval, en aangezien de reiziger:

- toegang heeft tot alle informatie met betrekking tot de gezondheidscrisis (Covid-19), zowel in België als in het buitenland, via de FOD Buitenlandse Zaken, waardoor deze informatie openbaar en voor iedereen toegankelijk is;
- op de hoogte is van het feit dat de door de FOD Buitenlandse Zaken opgestelde lijsten met kleurencodes regelmatig worden gewijzigd, zodat de kleur van een land kan veranderen tussen de datum van boeking van de pakketreis en de datum van vertrek;
- geïnformeerd wordt over de risico's die verbonden zijn aan een dergelijke wijziging van de kleurcode, met name wat betreft de voorzorgsmaatregelen bij terugkeer uit een land in de rode zone;
- geïnformeerd is en beseft dat de opgelegde voorzorgsmaatregelen bij de terugkeer in België te allen tijde door de FOD Buitenlandse Zaken gewijzigd kunnen worden;

mag hij zich in geen geval beroepen op een eventuele wijziging van de kleurcode van het land van bestemming voor het vertrek van de reis, noch op een eventuele wijziging van de door de FOD Buitenlandse Zaken opgelegde voorzorgsmaatregelen, als een uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheid om het contract zonder vergoeding in de zin van artikel 8.4 te beëindigen.

Meer in het algemeen, zolang de reis door de FOD Buitenlandse Zaken wordt toegestaan, kan geen enkele reden in verband met de gezondheidscrisis worden beschouwd als een uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheid in de zin van artikel 8.4.

De reiziger behoudt zich het recht om het contract van de pakketreis voorafgaand aan de reis op te zeggen in overeenstemming met artikel 8.1 en 8.2, en dus onder voorbehoud van de betaling van een opzeggingsvergoeding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
 3. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn dan voor rekening van de reiziger.

4.Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

 1. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie, enz...) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan de reisorganisator.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Artikel 11: Interesten en verhoging
De leveringen en/of prestaties van JOWI REIZEN zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, contant of op de vervaldag die op de facturen vermeld is. In geval van niet betaling op vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12% per jaar, elke begonnen maand geldend als een volledige maand. Tevens is bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege, een verhoging van 10% verschuldigd ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding met een minimum van € 50 euro per dossier. Deze interesten aan 12 % per jaar en de forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 50 worden tevens toegepast op de annuleringskosten, behalve indien deze worden terugbetaald door een reisverzekering.

Conform wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet) en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 van is Jowi Reizen door MS Amlin Insurance SE – Insolvency claims, Bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE 0644.921.425) tel. +32(0)2.8947000, e-mail: [email protected] - verzekerd om in geval van insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren.

VERKORTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Jowi Reizen Bvba verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected] Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot [email protected] Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.jowireizen.be

STANDAARDFORMULIER VOOR PAKKETREISOVEREENKOMST

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reis-arrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Jowi Reizen Bvba is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

Jowi Reizen beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden. Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 - Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
- De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
- De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
- Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de profes-sioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
- De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzeg-vergoeding.
- Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
- De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
- Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de door-verkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Jowi Reizen heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij MS Amlin Insurance SE – Insolvency claims, Bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE 0644.921.425) tel. +32(0)2.8947000, e-mail: [email protected] die instaat voor de bescherming bij insolventie, bijvoorbeeld een garantiefonds of een verzekerings-maatschappij]. Wanneer diensten door de insolventie van Jowi Reizen Bvba niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen.

De wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reis-diensten.

 

 

Taal/Language

Our Partners

Privacy Policy

Contact

Martin Fontyn
Tel : + 32 (0) 487 63 80 60
[email protected]

© Enduro Adventure. All Rights Reserved.